KUNSTWERK IN OPDRACHT OVEREENKOMST

KUNSTWERK IN OPDRACHT OVEREENKOMST

 

Deze Overeenkomst, aangegaan op ________datum____________, tussen Roger Wanrooij (“Artiest”) en ____________________ (“Klant”), regelt de respectieve rechten van Artiest en Klant met betrekking tot het hierin beschreven kunstwerk.

I. Omvang van het werk

In opdracht van de Artiest en de Opdrachtgever zal persoonlijk worden gemaakt dat het door de Artiest te maken werk volgens de specificaties van de Opdrachtgever zal worden beperkt tot kleuren en afmetingen. De kunstenaar komt voort uit de troeven van eersteklas kwaliteit, artistiek, intuïtief geproduceerd, met een esthetische inhoud die technisch correct is en van een kwaliteit gelijk aan de huidige normen voor activa met een karakter en hetzelfde doel.

II. Deadlines en voltooiing

Na ontvangst van de specificaties van de Klant in overeenstemming met Sectie I, waarvan de Klant ermee instemt dat deze waarheidsgetrouw en volledig zijn. op het moment van uitvoering van deze overeenkomst stemt de opdrachtgever ermee in dat de kunstenaar alle tijd mag nemen die nodig is om het kunstwerk te voltooien. Tussentijds zal de artiest de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang door middel van sms-berichten, e-mails en/of telefoongesprekken.

III. Overgedragen rechten

Artiest en opdrachtgever komen overeen dat de volgende rechten van artiest worden overgedragen aan opdrachtgever na ontvangst van volledige betaling. De artiest gaat akkoord met de eeuwigdurende niet-exclusieve licentie van alle rechten (inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om te tonen, door te geven, over te dragen, te verkopen aan, met uitzondering van alleen het recht op auteurskrediet, dat wordt behouden door de artiest.

IV. Vergoeding

De opdrachtgever betaalt de kunstenaar een totaal vast bedrag van €____________________EUR als totale vergoeding voor het hierboven beschreven project. Betaling geschiedt als volgt:

60% bij aanvang van de werkzaamheden als aanbetaling.

40% bij definitieve levering.

Er wordt een extra vergoeding in rekening gebracht voor herzieningen die niet het gevolg zijn van een fout van een kunstenaar die is gemaakt na (5) kleine wijzigingen, en voor herzieningen die een nieuwe richting van de opdracht weerspiegelen, of nieuwe conceptuele input.

 

V. Beëindiging- / opzegergoeding

De klant kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de artiest te sturen op het hierin vermelde adres. Bij een dergelijke beëindiging stemt de Klant ermee in om Artiest als volgt te vergoeden: (1) Gedeeltelijke EN volledige voltooiing. Indien Artiest het Werk geheel of gedeeltelijk heeft voltooid, stemt Opdrachtgever ermee in om Artiest zestig procent (60%) van het totale honorarium, de initiële (60%) aanbetaling te vergoeden. Indien deze Overeenkomst door Opdrachtgever wordt beëindigd na Gedeeltelijke of volledige voltooiing door Artiest, behoudt Artiest het eigendom van alle auteursrechten en originele kunstwerken, inclusief maar niet beperkt tot voltooide kunstwerken, schetsen en composities. Klant stemt ermee in Artiest volledig te vergoeden zoals anders bepaald in deze Overeenkomst.

VI. Artiestenrecht op auteurschapskrediet

Artiest mag Werk in de portfolio van Artist gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, elke website die de werken van Artiest weergeeft). Desgevraagd dient Opdrachtgever Artiest naar behoren te identificeren als de maker van Werk. Opdrachtgever heeft geen proactieve plicht om de naam van Artiest samen met Werk te tonen, maar Opdrachtgever mag anderen niet proberen te misleiden dat Werk door iemand anders dan Artiest is gemaakt.

VII. Scheidbaarheid

Integratie Opdrachtgever en Artiest komen overeen dat deze Overeenkomst niet zal worden gewijzigd, behalve door een schrijven van beide partijen, en verklaren uitdrukkelijk dat dit schrijven een volledige uitdrukking vormt van de gehele overeenkomst tussen de partijen, en dat er geen aanvullende voorwaarden bestaan die hierin niet zijn opgenomen. Voor KUNSTWERK IN OPDRACHT OVEREENKOMST, voor zover enige bepaling in deze Overeenkomst op enigerlei wijze nietig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft een dergelijke ongeldigheid geen invloed op de rest van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijft.

VIII. Ongeautoriseerd gebruik door Klant

Vrijwaring Opdrachtgever stemt ermee in Artiest te vrijwaren van alle claims en onkosten, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en kosten, opgelopen als gevolg van ongeoorloofd gebruik door Opdrachtgever van het Werk onder deze Overeenkomst, inclusief de handhaving van deze Overeenkomst door Artiest.

IX. Garantie van originaliteit

Artiest verklaart en garandeert aan Klant dat, naar beste weten en overtuiging van Artiest, het Werk dat door deze Overeenkomst wordt toegewezen origineel is en niet eerder is gepubliceerd of in licentie is gegeven aan een derde partij. Deze garantie strekt zich niet uit tot ongeoorloofd of niet openbaar gemaakt gebruik van het Werk door Opdrachtgever dat inbreuk kan maken op de rechten van een andere persoon. Klant stemt ermee in dat hij Artiest zal vrijwaren voor elke claim of aansprakelijkheid die wordt veroorzaakt door het gebruik door Klant van het product van Artiest, voor zover dergelijk gebruik inbreuk maakt op de rechten van een andere persoon.

X. Vrijwaring van aansprakelijkheid

Opdrachtgever stemt ermee in dat hij Artiest of enige agent daarvan niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die voortvloeit uit het niet tijdig voltooien van het Werk door Artiest, ongeacht of een dergelijke tekortkoming werd veroorzaakt door opzettelijk of nalatig handelen of nalaten van de Artiest of van een derde partij.

OVEREENGEKOMEN MET EN AANVAARD DOOR KLANT

Handtekening

Naam

Datum

Handtekening KUNSTWERK IN OPDRACHT OVEREENKOMST KUNSTENAAR

Naam

Datum

Roger Wanrooij

Drie Decembsersingel 183, Venlo Nederland

Direct contact

(+31) 06 4977 5972

Email

info@rogerwanrooij.nl